title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Znajdujemy się w historycznym momencie, wszyscy Europejczycy zadają sobie pytanie o przyszłość Unii Europejskiej, wspólnoty wolności i pokoju. Jak wskazano w Deklaracji Berlińskiej z 2007 r. w Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały: centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek. Jego godność jest nienaruszalna. Jego prawa są niezbywalne. Obowiązkiem wszystkich państw należących do Unii Europejskiej jest obrona wolności i praw obywatelskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka podjęły decyzję o zorganizowaniu Kongresu Prawników Polskich, by w jego trakcie zastanawiać się jak te wartości chronić i rozwijać z korzyścią dla wszystkich Polaków, jak szkodliwy może być polityczny populizm burzący fundamenty demokracji.


Aktualności
Przez trzy dni dr Adam Bodnar przebywał w Wielkopolsce spotykając się z mieszkańcami. Oto relacja ze spotkania zorganizowanego przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Centrum Bukowska". Ponad 50 osób, które przyszło na spotkanie z Adamem Bodnarem, ledwie mieściło się w sali. Rzecznik nie opowiadał już o pracy swojego Biura,
Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów. W opinii sporządzonej
Czy bezkarnie będzie można zabić intruza, który wtargnie do naszego domu, tak jak to się dzieje w USA, kraju, którego system prawny wciąż inspiruje intelektualistów rodem z PiS? Spraw o przekroczenie granic obrony koniecznej jest kilkanaście rocznie w skali kraju, ale lepiej rozmawiać o tym, aniżeli o reformie sądownictwa. Minister sprawiedliwości prokurator generalny
W związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP przedmiotem tegorocznej VI Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod Honorowym Patronatem RPO jest tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie „Społeczeństwo obywatelskie”, które bardzo
Organy administracji publicznej i państwowa służba geologiczna nieskutecznie i nie w pełni prawidłowo działały na rzecz zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Brakuje kompletnych danych ogólnokrajowych nt. osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Nie ma systemu bieżącego uzyskiwania i gromadzenia informacji
Rozpoczyna się w Poznaniu  IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. 12 grup teatralnych od 24 do 28.04. w stolicy Wielkopolski weźmie udział w czwartej edycji konkursu twórczości teatralnej. Dzięki pasji i zaangażowaniu w działalność resocjalizacyjną i artystyczną funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników cywilnych i grona
Ministerstwo Rodziny w programie FIO z listy dotowanych NGO'sów wymazało stowarzyszenie sędziowskie "Iustitia", Fundację im. Schumana i prawniczy "Inpris". Dorzucając punkty wciągnęło na nią organizacje katolickie i projekty, które mają krzewić wartości "rodzinne" i "patriotyczne postawy". Decyzje ministerstwa łamią regulamin Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Historię budowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu można prześledzić na łamach poprawnego.pl Pisaliśmy o decyzji jego powstania, o rozpisaniu konkursu na projekt, a po jego wyłonieniu rozpisaniu konkursu na wykonawcę. 24 kwietnia 2017 roku nastapiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego Dokonanao tego wspólnymi siłami sędziów i zaproszonych gości,
Szanowni Państwo. Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” mając na względzie troskę o zachowanie trójpodziału władz, ale też w poczuciu odpowiedzialności sprawowanego urzędu,odbywli zebrania sędziów. Może to spowodować zakłócenia w terminowości odbywania posiedzeń sądowych. Prosząc o
Relacje z sądów
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. Czy przerwy pomiędzy okresami, w których sprawca uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich: "Czy rozstrzygając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu sąd stosuje również ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 77 § 1 w zw. z art. 56 w zw. z art. 53 § 1 k.k.), czy też orzeka wyłącznie w oparciu o przesłanki wskazane
Publikujemy zdanie odrębne sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt Kp 1/17 Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) zgłaszam zdanie odrębne do wyroku Trybunału
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił 19 kwietnia wyrok w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska umarzającą postępowanie w sprawie wstrzymania działalności kompostowni na warszawskim Radiowie (sygn. akt IV SA/Wa 312/17). Sąd uwzględnił skargę Rzecznika, uchylając
W ostatnich dniach, w mediach pojawiły się liczne publikacje wprowadzające w błąd, w których omawiano i komentowano uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjętą w ubiegłym tygodniu w sprawie tzw. gruntów warszawskich. Na temat tej uchwały wypowiadali się także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy stanowczo zaprzeczyć
Sąd Rejonowy w Sosnowcu przyznał niższe zadośćuczynienie osobie starszej za skutki wypadku samochodowego, gdyż są one mniej długotrwałe i dotkliwe dla takiej osoby niż dla osoby młodej. Pełnomocnik poszkodowanego Ryszarda Czajewicza złożył apelację od tego orzeczenia. HFPC przedstawiła Sądowi Okręgowemu w Katowicach opinię przyjaciela
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 84/16, podjął uchwałę następującej treści: Korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłącznie na pobieraniu pożytków cywilnych (art. 224 i 225 k.c.). Powyższa
ETPC rozpatrzył sprawę Bujak przeciwko Polsce (skarga nr 686/12). Sprawa dotyczy zarzutu naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z niezapewnieniem skarżącemu właściwej opieki medycznej w okresie jego pobytu w jednostce penitencjarnej, a także art. 5 ust. 3 Konwencji w związku z nadmierną
Jednym z obszarów, do których w swej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich przykłada szczególną uwagę, jest przestrzeganie przez sądy karne oraz organa ścigania praw i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z tego powodu Rzecznik z urzędu bada sprawy takich osób, aby – w razie stwierdzenia naruszenia ich praw
Korporacje prawnicze
Jolanta Maria Małecka ptrzymała nominację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu, a nominacje na stanowiska asesorskie Piotr Przemysław Miniecki w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu,Marcelina Maria Roszkiewicz w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Tomyślu. W   siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia
Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Angeliki J. - mieszkanki powiatu człuchowskiego (województwo pomorskie). Do zabójstwa kobiety doszło w miejscowości Debrzno w dniu 2 października 1998 roku. W toku śledztwa, mając na uwadze dotychczas zebrany przez funkcjonariuszy Policji materiał
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy więźniów i rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, dojdą kolejne zmiany. Dzięki nim Służba Więzienna stanie się nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności
Tytuł Prawnika Pro Bono przypadł w tym roku  Adw. Sylwa Gregorczyk-Abram. Jest ona pomysłodawczynią i koordynatorką Tygodnia Konstytucyjnego, który ma na celu przybliżać prawo uczniom szkół gimnazjalnych i licealnych ( w ramach działalności Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy). W ramach współpracy pro bono z Helsińską Fundacją Praw
Między innymi tę sprawę sprawdzali przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur podczas wizytacji Zakładu Karnego w Wołowie. Niektórzy więźniowie mają status uznanych za szczególnie niebezpiecznych (N). Jest on im nadawany ze względu na charakter popełnionego przestępstwa (np. potraktowanie kogoś w trakcie przestępstwa ze szczególnym
W 2016 r. w Polsce weszło w życie 31,9 tys. stron maszynopisu nowego prawa, czyli najwięcej przynajmniej od 1918 r. i o 7,5 proc. więcej niż w rekordowym 2015 r. – wynika z obliczeń firmy Grant Thornton. Dane świadczące o tym, że produkcja prawa w Polsce rośnie są niepokojące Jednym z kluczowych czynników, który wpływa na rozwój gospodarczy
Sejm przyjął na 39. posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zostały w niej uwzględnione propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej o charakterze pro obywatelskim i pro adwokackim. W pracach legislacyjnych nad tą nowelizacją z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej brali udział adw. dr Karol Pachnik
 Polska należy do największych beneficjentów środków unijnych. NIK co roku bada wydatkowanie funduszy UE w naszym kraju. W latach 2010-2016 Izba zrealizowała kilkadziesiąt kontroli dotyczących tych funduszy. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego spotkała się z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli, aby skorzystać z wiedzy NIK o problemach
W czerwcu 2015 r. ETPC wydał wyrok w sprawie Grabowski przeciwko Polsce, w którym stwierdził naruszenie przez Polskę prawa do wolności osobistej (art. 5 Konwencji) wobec skarżącego. Siedemnastoletni wówczas Maksymilian Grabowski został zatrzymany przez policję pod zarzutem popełnienia rozboju. Sąd wszczął postępowanie w tej sprawie i zdecydował

Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia, który raz zostanie naznaczony przez partię, tego nigdy nie zmaże - mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Artur Ozimek,

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Borys Budka w Poranku Radia TOK FM mówił: Nigdy w historii Trybunału Konstytucyjnego nie było tak

Wywiad Anny Rusin z dr Aleksandrą Iwanowską, kóry ukazał się w czasopiśmie "Dom Pomocy Społecznej Magazyn

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji

Prof. Ewa Łętowska w #dzieńdobryPolsko mówi o końcu Trybunału Konstytucyjnego.-  Zakończył się byt ważnego

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Dawno, dawno temu w dzikich ostępach dżungli kongijskiej rządziło plemię Pigmejów. Polowali na króliki, jedli dziki miód, a ich wódz odziewał się w skórę tajemniczego okapi. Trwałaby zabawa w najlepsze, gdyby nie to, że ich wodza bolało, że ciągle wszyscy mówili, że królem dżungli nie jest ON, tylko lew. Strasznie go to wkurzało. Więc zaczął opowiadać, że lwa trzeba znaleźć i ubić. Bo lew to ludojad pijący ludzką krew i dom swój zdobiący czaszkami. Plemię radziło, radziło i radziło, aż wreszcie postanowiło wykląć lwa spośród stworzeń dżungli i ogłosić na niego polowanie.

Apeluję do Koleżanek i Kolegów adwokatów o masowy udział w Kongresie Prawników Polskich. 20 maja 2017 r. odbędzie się w Katowicach Kongres Prawników Polskich. Do zwołania pierwszego Kongresu Prawników Polskich od ubiegłego roku wzywały m.in. stowarzyszenia sędziowskie, Nadzwyczajny Kongres Sędziów czy też Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powody były zawsze podobne: paraliż Trybunału Konstytucyjnego, odmowa publikacji wyroków TK, zapowiadana reforma sądownictwa autorstwa PiS… „Konieczna jest solidarność całego środowiska. Tylko wspólne działania i zgodny z prawem opór środowiska mogą ograniczyć autorytarne zapędy władzy”
Porady, Listy, Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów na miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne w

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl seminariów na temat "Standardy orzecznictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ogłasza konkurs na esej o prawach człowieka pt.: "Trzy najważniejsze prawa Człowieka -